V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

V prípade, ak si prajete odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte tento formulár pdf