Všeobecné obchodné podmienky

 I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim - spoločnosťou FLEK s.r.o., so sídlom Ružová dolina 17, 821 08, Bratislava IČO: 35798637, DIČ: 2020257932, IČ DPH: SK2020257932 prostredníctvom webovej stránky www.e-spotrebice.sk
 2. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, vložka č. 22730/B, oddiel Sro, ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému (ďalej len "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "obchod").
 3. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto všeobecných obchodným podmienok v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č.102/2014 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka. 
 5. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
 6. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. 
 7. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. 
 8. Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke prevádzkovateľa pre nákup prostredníctvom obchodu.
 9. Pracovný čas - znamená čas v pracovných dňoch od 09:00 do 17:00 hod.
 10. Odberné miesto - Trenčianska 53/A, 821 09 Bratislava - areál ICE-BERG

 

 II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Právnické osoby, resp.  fyzické osoby –podnikatelia musia uviesť aj IČO, DIČ. Pokiaľ majú pridelené, uvádzajú aj IČ DPH. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. 
 2. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil o vlastnostiach tovaru, o cene tovaru a ostatných nákladoch. Zároveň je kupujúci oboznámený, že konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim.
  Po odoslaní objednávky kupujúcim, objednávka bude spracovaná predávajúcim a na emailovú adresu kupujúceho bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú.
 3. Stav objednávky si môže kupujúci sledovať v Histórii objednávky na webovej stránke predávajúceho.
 4. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou.
 5. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe alebo emailom, prípadne odoslaním vyplneného formulára. 
  Ak kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar, časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže dohodnúť s predávajúcim aj na inom spôsobe platby.
 6. Kupujúci, ktorý Tovar od predávajúceho zakúpi ako súkromná osoba (spotrebiteľ), má v súlade so zákonom možnosť aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
  • a)  tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  • b)  dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  • c)  tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 7. Kupujúci (nepodnikateľ) môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený na webovej stránke predávajúceho alebo v prílohe č.1 týchto podmienok.
 8. Kupujúci (nepodnikateľ) má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie, tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niektoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
 9. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať tovar na adresu spoločnosti FLEK, s.r.o., Trenčianska  53, 821 09 Bratislava . Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol zakúpený osobne v predajnom mieste spoločnosti. 
 10. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
 11. Predávajúci za zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.
  Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady, nie je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu skôr, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 12. V súlade so zákonom kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  • i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  • l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 13. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.
 14. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré kupujúci prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátanie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

 

III. Dodacie podmienky

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo si kupujúci prevezme tovar osobne v sklade predávajúceho.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
 4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Dostupnosť tovaru je uvedená na webovej stránke prevádzkovateľa. Dostupnosť: 
  • "skladom" prevádzkovateľ dodá tovar, pri objednávke uskutočnenej do 13:00, nasledujúci pracovný deň.
  • v ostatných prípadoch je uvádzaná dostupnosť tovaru v pracovných dňoch
 5. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v štátnom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 6. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH je vložený do krabice s tovarom. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia výroby daného tovaru, predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania a ponúkne mu možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.
 7. V prípade, ak kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný v lehote 14 dní vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí

 

IV. Kúpna cena, platby

 1. Ceny uvedené na webových stránkach predávajúceho platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
 2. Cena je vždy potvrdená v potvrdení o prijatí objednávky, ktoré je doručené na emailovú adresu kupujúceho. Všetky ceny za tovar a služby sú uvádzané vrátane DPH. Cena za dopravu je uvedená samostatne.
 3. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
 • platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste
 • platba vopred bankovým prevodom
 • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
 1. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené percentuálnym vyčíslením zľavy v obrázku Tovaru .  Všetky akcie platia do vypredania zásob.

 

 V. Reklamačný poriadok

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Z.Z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ZB. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a vzťahuje sa na tovar, ktorý je dodávaný kupujúcemu od predávajúceho na základe uzatvorenej zmluvy, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (zo záruky).
 2. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru. 
  V prípade ak je druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy podnikateľ (ak pri objednávke tovaru uviedol svoje IČO, má za to, že nakupuje ako podnikateľ), záruka za tovar je poskytovaná výhradne v rozsahu stanovenom záručnými podmienkami výrobcu tovaru v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka a zodpovednosť predávajúceho za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak tu nie je uvedené výslovne inak.
 3. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 4. Záruka (zodpovednosť) za vady sa nevzťahuje na:
  • Mechanické poškodenie tovaru spôsobené po prevzatí kupujúcim
  • Používanie tovaru v nezodpovedajúcich alebo nevhodným podmienkach
  • Neodborné zaobchádzanie s tovarom
  • Zanedbanie starostlivosti o tovar
  • Neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru
  • Nesprávne ošetrovanie tovaru
  • Neodbornú inštaláciu
  Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.
 5. Oprávnenia zo záruky a zodpovednosti za vady na tovare ako sú právo na bezplatnú záručnú opravu, výmenu za nový tovar, vrátenie kúpnej ceny atď, zanikajú v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácie s tovarom alebo akýkoľvek neodborný zásah do tovaru osobou inou ako predávajúci alebo iná oprávnená osoba. Všetky opravy sú v prípade, že do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie práv zo záruky a zodpovednosti za vady podľa tohto bodu, bezplatné.
 6. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na odstúpenie od zmluvy (ak sú splnené na to podmienky) a vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci je však vždy povinný o takej vade tovaru alebo jeho obalu spísať s príslušným prepravcom na mieste protokol, v ktorom bude popísaná vada, inak predávajúci nemôže vadu spočívajúcu v mechanickom poškodení tovaru uznať.
 7. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Reklamácia sa uplatňuje u predávajúceho. Ak však kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako predávajúci, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.
 8. Ak je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. Predávajúci odporúča tovar poistiť proti škodám spôsobeným prepravou tovaru. Pri preukázaní tovaru na reklamáciu je potrebné:
  • predložiť doklad o kúpe
  • originál záručný list (ak je povinný)
 9. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez uvedeného protokolu nemôže byť návšteva servisného technika braná do úvahy.
 10. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu prevádzky predávajúceho, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje. Rozhodujúcim dátumom na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia tovaru na adresu spoločnosti. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom označí kupujúceho, tovar, vady tovaru.
 11. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená,  predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. 
 12. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z týchto spôsobov:
  • odovzdaním opraveného tovaru
  • výmenou tovaru
  • vrátením kúpnej ceny tovaru
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
 13. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (podľa § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 14. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčastí, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady podľa § 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 15. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí ťažkosti podľa § 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka.
 16. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 17. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavy z ceny veci.
 18. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní od jej uplatnenia, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 19. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 20. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie môže ponúknuť kupujúcemu, že k nemu príde osobne servisný technik a opravu tovaru urobí na mieste inštalácie tovaru u kupujúceho alebo doporučí tovar dopraviť do servisného strediska.
 21. V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie predávajúcim alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len "ARS") podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Príslušným subjektom na ARS s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov ARS vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky www.mhsr.sk. Kupujúci môže na podanie návrhu na ARS použiť platformu pre riešenie sporov on-line dostupnú na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kontakt na reklamačné oddelenie:
Adresa: Trenčianska 53/A, 821 09 Bratislava - areál ICE-BERG
Telefón: 0905 313 300
e-mail:reklamacie@e-spotrebice.sk

 

 VI. Ochrana súkromia, ochrana osobných údajov spotrebiteľa

 1. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

 2. Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete v samostatnom dokumente "Informácie o spracúvaní osobných údajov" (odkaz na dokument ). 

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. 
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. 
 3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Príloha č. 1

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

V prípade, ak si prajete odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte tento formulár pdf 

Tieto nákupné podmienky sú platné od 25. 5. 2018 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. 

Predchádzajúce obchodné podmienky z 1.2.2016 pdf

18/2018
18/2018